Meguiar's Marine Cleaner Wax

MaguiarsArtikelnummer:M5016

Storlek: 473ml
Pris:
REA-pris222,52 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Tar bort lätt oxidation och mindre repor

Produktbeskrivning

En icke-slipande formula som rengör, polerar och skyddar alla slags glasfiber- och gelcoatytor på båt och husvagn/husbil i ett enda enkelt steg.

Tar bort lätt oxidation och matthet, mindre repor och polerrosor samtidigt som den ger ett glansigt och långvarigt skydd mot salt, korrosion och UV-strålar.

Faroangivelser

Irriterar huden
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte ångor
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL-3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Innehåller: SOLVENTNAFTA (PETROLEUM), MEDELTUNG ALIFATISK, NAFTA (PETROLEUM),
VÄTEBEHANDLAD TUNGF


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade