Meguiar's GC Leather Cleaner

MaguiarsArtikelnummer:G18516

Storlek: 300ml
Pris:
REA-pris130,54 kr

Delbetala med Klarna

Beskrivning

Skonsam rengöring av läder och vinyl

Produktbeskrivning

Överlägsen rengöring för all slags skinn och läder, även mycket effektiv på vinyl.

Avlägsnar säkert smuts och fläckar.

Återskapar en “nykänsla”.

Faroangivelse
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn
Inandas inte dimma, ångor eller sprej
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
Förvaras inlåst
Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Specifikationer


Datablad

Tekniskt datablad:

Säkerhetsdatablad:

Kundservice

Kunder som köpte denna artikel har även köpt

Senast visade